Address: F-28, New Bapu Nagar, Bhilwara, Rajasthan 311001
Phone: 096026 55566
Email:  rttsbhilwara@gmail.com